ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 เข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน:
----
หรือ เลขหนังสือเดินทาง:
สำหรับชาวต่างชาติ หรือ ผู้ที่ไม่มีเลขบัตรประชาชน เท่านั้น
สำหรับ รอบที่ 1, 2, 5, ภาคพิเศษ, บัณฑิตศึกษา เท่านั้น
วัน/เดือน/ปีเกิด:
เช่น 01/01/2542
สำหรับ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) หรือ 4 (Admission) เท่านั้น
โทรศัพท์มือถือ:
เช่น 0811234567 (10 หลัก)
©2555-2562 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web3@35.175.200.4 on 24/08/2562-05:55:58 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)