ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการใช้งานระบบ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร รอบ 3 และ รอบ 4 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
คู่มือการใช้งานระบบ TCAS63 สำหรับผู้สมัคร รอบ 3 และ รอบ 4 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
18/04/2563 - 23:00 น.

โปรดดาวน์โหลดคู่มือได้จากลิงค์ด้านล่าง

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร รอบที่ 3 (Admission 1) รอบที่ 4 (Admission 2) และรอบที่ 5 (รับตรง)
15/04/2563 - 00:41 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบที่ 3 Admission 1)
15/04/2563 - 00:28 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การปรับระบบการทำงานของการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รองที่ 2 ระบบโควตา (ความสามารถทางวิชาการ ความสามารถพิเศษ และทุนเพชรสุนันทา)
26/03/2563 - 11:54 น.
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครสอบนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
27/02/2563 - 12:03 น.
©2555-2563 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web3@52.3.228.47 on 18/09/2563-20:45:31 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)