ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
13/05/2563 - 18:56 น.

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริมสร้างม...

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรายงานตัวนักศึกษา รอบที่ 3 (Admission 1) ปีการศึกษา 2563
12/05/2563 - 21:57 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 Quota)
28/04/2563 - 20:53 น.
กำหนดการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 ระบบโควตา)
28/04/2563 - 20:53 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 Quota)
28/04/2563 - 20:53 น.
©2555-2563 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web1@52.3.228.47 on 18/09/2563-21:23:55 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)