ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการรับสมัคร
หมายเหตุ: กำหนดการและรายละเอียดการสมัคร อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดตามข้อมูลและประกาศอย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่1 ต.ค. 63 - 6 ม.ค. 64
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ1 ต.ค. 63 - 6 ม.ค. 64
  ผู้สมัครลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS
พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ TCAS
(กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) คลิกที่นี่
5 ม.ค. - 10 ก.พ. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่12 ม.ค. 64
  สอบสัมภาษณ์ (VDO Call) พร้อมยื่น Portfolio20 - 21 ม.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่22 ก.พ. 64
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS คลิกที่นี่22 - 23 ก.พ. 64
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1)24 - 25 ก.พ. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่27 ก.พ. 64
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่28 ก.พ. - 9 มี.ค. 64
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา11 - 13 มี.ค. 64
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)12 ก.ค. 64
  วันเปิดภาคเรียน12 ก.ค. 64
  อ่านเพิ่มเติม:
      ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (รอบที่ 1 Portfolio) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (รอบที่ 1 Portfolio) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาในคณะครุศาสตร์ 
      ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (รอบที่ 1 Portfolio) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
      ขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ (รอบที่ 1 Portfolio) สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
      คู่มือการสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1 Portfolio)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่1 ก.พ. - 20 เม.ย. 64
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ1 ก.พ. - 20 เม.ย. 64
  ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ TCAS
(กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) คลิกที่นี่
5 ม.ค. - 1 พ.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่23 เม.ย. 64
  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติเฉพาะทาง (โควตาความสามารถพิเศษ)3 พ.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่10 พ.ค. 64
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS คลิกที่นี่10 - 11 พ.ค. 64
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 2)12 - 13 พ.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่15 พ.ค. 64
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่16 - 30 พ.ค. 64
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา2 มิ.ย. 64
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)12 ก.ค. 64
  วันเปิดภาคเรียน12 ก.ค. 64
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 โควตา) 
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 โควตา) 
      สรุปรายละเอียดการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา และทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2 โควตา) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ TCAS คลิกที่นี่7 - 15 พ.ค. 64
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามที่ระบบ TCAS กำหนด7 - 15 พ.ค. 64
  ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS พร้อมตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน และคะแนน GPAX 5 ภาคเรียนของตนเองในระบบ TCAS
(กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) คลิกที่นี่
7 - 15 พ.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่26 พ.ค. 64
  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS คลิกที่นี่26 - 27 พ.ค. 64
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 3)ไม่มีสละสิทธิ์
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่10 มิ.ย. 64
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่11 - 27 มิ.ย. 64
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา28 - 30 มิ.ย. 64
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน12 ก.ค. 64
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (รอบที่ 3 Admission 1) 
      รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัครและจำนวนที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 3 Admission 1) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่1 - 10 มิ.ย. 64
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ1 - 10 มิ.ย. 64
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่15 มิ.ย. 64
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่16 - 27 มิ.ย. 64
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา28 - 30 มิ.ย. 64
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน12 ก.ค. 64
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่1 ต.ค. - 9 ธ.ค. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ1 ต.ค. - 9 ธ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์15 ธ.ค. 63
  สอบสัมภาษณ์19 ธ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่22 ธ.ค. 63
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่23 - 25 ธ.ค. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา26 ธ.ค. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน (เสาร์-อาทิตย์)10 ก.ค. 64
  วันเปิดภาคเรียน (จันทร์-ศุกร์)12 ก.ค. 64
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่1 ก.พ. - 20 พ.ค. 64
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ1 ก.พ. - 20 พ.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์25 พ.ค. 64
  สอบสัมภาษณ์29 พ.ค. 64
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่9 มิ.ย. 64
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่10 - 25 มิ.ย. 64
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา26 มิ.ย. 64
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน10 ก.ค. 64
  วันเปิดภาคเรียน (เสาร์-อาทิตย์)10 ก.ค. 64
  วันเปิดภาคเรียน (จันทร์-ศุกร์)12 ก.ค. 64
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 2) 
©2555-2564 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web1@34.237.124.210 on 02/03/2564-10:39:58 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)