ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th1 - 15 ธ.ค. 61
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 25 ธ.ค. 61
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio10 - 11 ม.ค. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS26 ม.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์28 ม.ค. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS30 - 31 ม.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 ก.พ. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต6 - 19 ก.พ. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา20 - 21 ก.พ. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 28 มี.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (โควตาความสามารถพิเศษ)4 เม.ย. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS22 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์24 เม.ย. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS24 - 25 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา27 เม.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต28 เม.ย. - 7 พ.ค. 62
  รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียม และทำสัญญาโครงการทุนเพชรสุนันทา23 พ.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา (โควตา)23 - 24 พ.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com17 - 29 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ https://admission.ssru.ac.th 9 พ.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง (ถ้ามี)14 พ.ค. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS15 พ.ค. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCASไม่ต้องยืนยัน
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา17 พ.ค. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต18 - 22 พ.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา23 - 24 พ.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)
      ตารางแสดงจำนวนการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://student.mytcas.com9 - 19 พ.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 29 พ.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio4 มิ.ย. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS6 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา7 มิ.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต8 - 25 มิ.ย. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา26 - 27 มิ.ย. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
      รายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 4 Admission) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 11 มิ.ย. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio12 มิ.ย. 62
  ส่งข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าระบบ TCAS15 มิ.ย. 62
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS17 - 18 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา20 มิ.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต21 - 25 มิ.ย. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา26 - 27 มิ.ย. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
      รายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th14 - 26 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ (สอบปฏิบัติ ถ้ามี) 29 มิ.ย. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio (สอบปฏิบัติ ถ้ามี)3 ก.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา7 ก.ค. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต8 - 10 ก.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา11 - 12 ก.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)15 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน15 ส.ค. 62
      รายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (เพิ่มเติม)) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th18 ก.ย. - 18 ต.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 25 ต.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio2 พ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 พ.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต5 - 10 พ.ย. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา24 พ.ย. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)1 - 7 ธ.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน1 ธ.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5 รับตรงอิสระ เพิ่มเติม)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th18 ก.ย. - 18 ต.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 25 ต.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio2 พ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา5 พ.ย. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต5 - 10 พ.ย. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา24 พ.ย. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)1 - 7 ธ.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน1 ธ.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th1 เม.ย. - 24 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์ 28 มิ.ย. 62
  สอบสัมภาษณ์6 ก.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา11 ก.ค. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต12 - 20 ก.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา20 ก.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)17 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน17 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th28 ก.พ. - 30 เม.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 7 พ.ค. 62
  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์11 พ.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา17 พ.ค. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต23 - 24 พ.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา25 พ.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่3 ส.ค. 62
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)17 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน17 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 1)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th21 พ.ค. - 30 มิ.ย. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 8 ก.ค. 62
  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์20 ก.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา23 ก.ค. 62
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต25 - 26 ก.ค. 62
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา27 ก.ค. 62
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่3 ส.ค. 62
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)17 ส.ค. 62
  วันเปิดภาคเรียน17 ส.ค. 62
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 (รอบที่ 2) 
©2555-2562 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web3@18.207.136.184 on 21/09/2562-22:09:28 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)