ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กำหนดการรับสมัคร
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่2 - 16 ธ.ค. 62
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ2 - 16 ธ.ค. 62
  ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS (กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) คลิกที่นี่2 - 16 ธ.ค. 62
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่24 ธ.ค. 62
  สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่น Portfolio8 - 9 ม.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่29 ม.ค. 63
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS คลิกที่นี่30 - 31 ม.ค. 63
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 1)1 - 2 ก.พ. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่4 ก.พ. 63
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่5 - 11 ก.พ. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา12 - 14 ก.พ. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
  ผู้สมัครลงทะเบียนในระบบ TCAS (กรณีที่ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบ TCAS จะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ) คลิกที่นี่6 ก.พ. - 23 มี.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่27 มี.ค. 63
  สอบสัมภาษณ์/สอบปฏิบัติเฉพาะทาง1 เม.ย. 63
  สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต)2 เม.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่21 เม.ย. 63
  ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ผ่านเว็บไซต์ TCAS คลิกที่นี่22 - 23 เม.ย. 63
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 2)24 - 25 เม.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่29 เม.ย. 63
(เลื่อนจาก 27 เม.ย. 63)
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่29 เม.ย. - 9 มิ.ย. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา10 มิ.ย. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี โครงการทุนเพชรสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
      ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ระบบโควตา ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2563
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถทางวิชาการ และประเภทความสามารถพิเศษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 โควตา)
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 2 โควตา)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ TCAS คลิกที่นี่17 - 27 เม.ย. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามที่ระบบ TCAS กำหนด17 - 27 เม.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่8 พ.ค. 63
  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS คลิกที่นี่8 - 9 พ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่17 พ.ค. 63
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 3)17 - 18 พ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่21 พ.ค. 63
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่22 พ.ค. - 10 มิ.ย. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา11 มิ.ย. 63
(เลื่อนจาก 28-29 พ.ค. 63)
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน10 ก.ค. 63
  อ่านเพิ่มเติม:
    ดาวน์โหลด คู่มือการใช้งานระบบ TCAS63 รอบ 3 และ รอบ 4
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ผ่านระบบ TCAS คลิกที่นี่7 - 20 พ.ค. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามที่ระบบ TCAS กำหนด7 - 20 พ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก คลิกที่นี่29 พ.ค. 63
  ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS คลิกที่นี่29 - 30 พ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่7 มิ.ย. 63
  สละสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS (ช่วงที่ 4)7 - 8 มิ.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่10 มิ.ย. 63
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่11 - 23 มิ.ย. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา25 - 26 มิ.ย. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน10 ก.ค. 63
  อ่านเพิ่มเติม:
      รายละเอียด การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 4 Admission 2 ผ่าน TCAS)
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่9 - 15 มิ.ย. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ9 - 15 มิ.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่17 มิ.ย. 63
  สอบสัมภาษณ์19 มิ.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่23 มิ.ย. 63
(เลื่อนจาก 21 มิ.ย.63)
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่23 - 24 มิ.ย. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา25 - 26 มิ.ย. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)10 ก.ค. 63
  วันเปิดภาคเรียน10 ก.ค. 63
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission) 
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 5 Direct Admission) 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่3 ก.พ. - 29 พ.ค. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ตามที่ระบบ TCAS กำหนด3 ก.พ. - 29 พ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบสัมภาษณ์10 มิ.ย. 63
  สอบสัมภาษณ์13 มิ.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่23 มิ.ย. 63
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต คลิกที่นี่24 - 26 มิ.ย. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา27 มิ.ย. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศของคณะ)
  วันเปิดภาคเรียน (เสาร์-อาทิตย์)11 ก.ค. 63
  วันเปิดภาคเรียน (จันทร์-ศุกร์)13 ก.ค. 63
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ตามโครงการจัดการศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563 
รายละเอียดกิจกรรมวันที่
  รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต https://admission.ssru.ac.th28 ก.พ. - 25 พ.ค. 63
  ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัคร ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven เท่านั้น) ทั่วประเทศ28 ก.พ. - 25 พ.ค. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก พร้อมห้องสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ 29 พ.ค. 63
  สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์6 มิ.ย. 63
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา9 มิ.ย. 63
  ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาบนอินเทอร์เน็ต11 - 12 มิ.ย. 63
  รายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเข้าศึกษา13 มิ.ย. 63
  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่27 มิ.ย. 63
  ลงทะเบียนเรียน (ติดต่อคณะ/วิทยาลัย)(ตามประกาศมหาวิทยาลัย)
  วันเปิดภาคเรียน11 ก.ค. 63
  อ่านเพิ่มเติม:
      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 
©2555-2563 ฝ่ายรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สงวนลิขสิทธิ์ทั้งหมด
สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 เลขที่ 1 ถ.อู่ทองนอก
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
(Service by web1@52.3.228.47 on 18/09/2563-20:05:03 TH)
(Browser: Unknown Browser on Unknown OS Platform)